View Full Version: LUAT SO SANH<phan2>

Sinhviendl > Tài liệu trên mạng - Báo chí - Thông tin > LUAT SO SANH<phan2>


Title: LUAT SO SANH<phan2>


in_my_heart - June 20, 2008 07:11 AM (GMT)
BÀI 3: HỆ THỐNG PHÁP LUẬT THẾ GIỚI3.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM

3.1.1. Hệ thống pháp luật quốc gia là ǵ?

Hệ thống pháp luật quốc gia là tập hợp các quy phạm pháp luật và các nguyên tắc pháp lư do cơ quan nhà nước ban hành hoặc thừa nhận, có mối liên hệ thống nhất nội tại với nhau được phân chia thành các bộ phận pháp luật và biểu hiện ra bên ngoài với những h́nh thức nhất định (dưới góc nh́n của Luật so sánh).

3.1.2. Hệ thống pháp luật thế giới

Hệ thống pháp luật thế giới là khái niệm dùng để chỉ tập hợp một hệ thống pháp luật quốc gia có những điểm tương đồng lại thành một nhóm được xác định bởi những tiêu chí nhất định (hệ thống pháp luật thế giới không chứa đựng quy phạm pháp luật).

3.2. CÁC TIÊU CHÍ PHÂN NHÓM HỆ THỐNG PHÁP LUẬT THẾ GIỚI

3.2.1. H́nh thức pháp luật

3.2.1.1. Tập quán pháp

Được được sử dụng bằng cách là được nhà nước phê chuẩn hoặc thừa nhận các tập quán để lưu truyền trong xă hội phù hợp với lợi ích của giai cấp thống trị và nâng chúnh lên thành pháp luật.

- Ưu điểm: Là thói quen được mọi người thừa nhận nên việc thực hiện dễ dàng, công tác tuyên truyền thuận lợi.

- Nhược điểm: v́ là những thói quen nên khi nhà nước muồn điều chỉnh thay đổi th́ hết sức khó khăn.

3.2.1.2. Án lệ pháp (tiền lệ pháp)

Là quyết định xét xử trước đây của Ṭa án hay cơ quan nhà nước khác được sử dụng lam khuôn mẫu để giải quyết các vụ việc tương tự sau này.

- Ưu điểm: Tính cụ thể, chi tiết

- nhược điểm: Thiếu tính khái quát nghĩa là không h́nh dung được những mối quan hệ phát sinh trong tương lai.

3.2.2 Căn cứ vào nguồn gốc lịch sử

Châu âu lục địa: Ảnh hưởng bởi luật La Mă.

Anh – Mỹ

Hồi Giáo ảnh hưởng giáo lư của đạo Hồi

3.2.3 Dựa vào sự phân chia pháp luật giữa bộ phận pháp luật

Bao gồm luật công và luật tư

- Luật công: Điều chỉnh các mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước, giữa cơ quan nhà nước với công dân…

- Luật tư: Điều chỉnh các mối quan hệ của các chủ thể không mang lại quyền lực nhà nước

3.2.4 Căn cứ vào vai tṛ làm luật của các cơ quan tư pháp

3.2.5 Căn cứ sự phân định pháp luật thành luật thực chất và luật tố tụng (Luật nội dung và h́nh thức)

- Luật thực chất: Dùng QPPL quy định quyền và nghiă vụ của các bên

- Luật tố tụng: Quy định tŕnh tự thủ tục và cách thức thực hiện quyền và nghĩa vụ (nước ta nhấn mạnh luật thực chất nhưng trong giai đoạn hiện nay đang chú ư nhiều hơn đến luật tố tụng).

3.2.6 Dựa vào ư thức hệ

3.3 CÁC HỆ THỐNG PHÁP LUẬT TRÊN THẾ GIỚI

3.3.1 Hệ thống pháp luật châu âu lục địa: đặc điểm đặc trưng

- H́nh thức pháp luật cơ bản: VBPL

Giá trị của văn bản căn cứ vào vị trí của cơ quan ban hành

- Nguồn gốc: Luật La Mă

- Vai tṛ của cơ quan tư pháp: Không nh́n nhận vai tṛ của cơ quan tư pháp

- Không có sự phân định rơ nét giữa luật công và luật tư

- Không có sự phân địng rơ nét giữa luật thực chất và luật tố tụng

- Thành viên chủ yếu: các nước châu âu lục địa, các nước từng là thuộc địa, lệ thuộc vào các nước này.

3.3.2 Hệ thống pháp luật Anh – Mỹ (common law)

- H́nh thức pháp luật: Án lệ (tiền lệ pháp) là h́nh thức pháp luật chủ yếu

- Nguồn gốc: luật Anh cổ

- Vai tṛ của cơ quan tư pháp: có nh́n nhận vai tṛ của cơ quan tư pháp

- Không có sự phân định giữa luật thực chất và luật tố tụng

- Không có sự phân định giữa luật công và luật tư

- Các thành viên: Anh, Mỹ và hệ thống các nước thuộc địa của Anh – Mỹ

3.3.3 Hệ thống pháp luật XHCN

a. Lịch sử h́nh thành và phát triển

- Sự thống nhất pháp luật của các nước Châu âu lục địa thiết lập và duy tŕ hàng thế kỷ trên cơ sở nhấn mạnh luật tư.

- Năm 1917, cánh mạng Nga thành công nước Nga ra đời th́ có sự chi phối lớn đối với các nước châu âu lục địa (kinh tế, chính trị, tư tưởng). Sự thống nhất trong pháp luật Châu Âu lục địa bị rạn nứt và và pháp luật công ngày càng phát triển => từ đó pháp luật XHCN được h́nh thành và tồn tại độc lập với hệ thống pháp luật truyền thống.

- Từ năm 1989 – 1990: hệ thống pháp luật pháp luật XHCN tan ră xuất phát từ khi hệ thống các nước XHCN tan ră và phát triển theo ba hướng khác nhau:

+ Đối với các nước Châu âu ḥa nhập trở lại với hệ thống pháp luật Châu âu lạu địa

+ Đối với các nướic theo Đạo hồi xu hướng áp dụng luật hồi giáo

+ Đối với các quốc gia kiên định quan điểm CN Mác – Lênin th́ tiếp tục xây dựng pháp luật theo con đường XHCN nhưng phục vụ cho đường lối kinh tế thị trường.

b. Nguồn luật

Văn bản quy phạm pháp luật là nguồn luật duy nhất nhưng trong thực tiễn và thời gian gần đây th́ coi tập quán pháp và án lệ là nguồn luật bổ sung (Hệ thông văn bản quy phạm pháp luậtlà tổng thể mối tương quan giữa văn bản luật và dưới văn bản luật).

c. Cấu trúc của hệ thống pháp luật: Được chia thành các ngành luật độc lập (dựa vào đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh)

3.3.4 Hệ thống pháp luật tôn giáo (hồi giáo)

a. Khái quát về pháp luật của các quốc gia hồi giáo

· Được chia làm hai bộ phận

Luật Hồi giáo

pháp luật thực định của quốc gia

- Hiện nay có khoảng 30 quốc gia Hồi Giáo nhưng không phải quốc gia nào cũng lấy đạo hồi làm quốc giáo.

- Luật thực định của các quốc gia hồi giáo cũng chịu ảnh hưởng của luật Hồi giáo. Tuy nhiên pháp luật của các quốc gia này cũng ảnh hưởng của pháp luật Châu âu lục địa.

=> Ở các quốc gia Hồi giáo thứ pháp luật cho phép công dân nhất là công dân Hồi giáo khi đứng trước tranh chấp được quyền chon lựa luật Hồi giáo hoặc pháp luật thực định của quốc gia (có thể có hai cơ quan tư pháp).

· Căncứ vào tiêu chí và sự ảnh hưởng của luật Hồi giáo đối với pháp luật quốc gia th́ người ta có thể chia pháp luật Hồi giáo thành ba nhóm sau:

- Các quốc gia đă từng là các nước XHCN th́ đạo Hồi không được khuyến khích phát triển nhưng vẫn tồn tại hạn chế và song song vời pháp luật quốc gia.

- Đối với các nước thừa nhận tính tối cao của luật Hồi giáo th́ bị chi phối mạnh.

-Đối với một số quốc gia th́ chỉ điều chỉnh một số lĩnh vực nhất định tronh đời sống xă hội c̣n những quan hệ mới th́ được điều chỉnh bởi luật thực định =>chịu ảnh hưởng bởi hai nhánh:

+ Pháp luật thực định chịu ảnh hưởng bởi pháp luật Châu âu lục địa

+ Pháp luật thực định chịu ảnh hưởng bởi pháp luật Anh - Mỹ

b. Tiếp cận luật Hồi Giáo: Việc tiếp cận chỉ 1 phần chứ không phải tất cả giáo lư Đạo Hồi

- Luật Hồi giáo được chia làm hai bộ phận:

+ Học thuyết tôn giáo: Chứa đựng các giáo điều mà tín đồ phải tin.

+ Luật thần thánh: Quy định những điều mà tín đồ phải làm và không được làm.

- Luật Hồi giáo chỉ ràng buộc với những người theo đạo Hồi (điều chỉnh mối quan hệ giữa các công dân theo Đạo Hồi).

- Luật Hồi giaod được h́nh thành khoảng thế kỷ VII (năm 622).

- Quan điểm pháp luật của những người theo Đạo Hồi: Là ư chí của thần thánh (không bao giờ bị bác bỏ, không bao giờ bị thay đổi) => phải phục tùng một cách tuyệt đối.

c. Nguồn luật

· Nguồn luật cơ bản: gồm 2 nội dung

- Kinh koran: Bao gồm 114 chương với 6237 đoạn thơ, trong đó chứa đựng những thánh lệnh của thượng đế.

+ Nội dung pháp lư: Chứa đựng trong những đoạn thơ nhằm điều chỉnh một số quan hệ truyền thống sau đây: Dân sự, h́nh sự, kinh tế,tài chính…

+ Có những quy định đến bây giờ vẫn được đánh giá cao như "khi vay nợ trong thời gian xác định phải viết thành văn bản" hay "đừng ngần ngại viết ra dù nợ lờn hay nợ nhỏ".

- Kinh Souna: Bao gồm cách xử sự của nhà tiên tri Mohamet, gồm cả hoạt động và lời nói của ông ta đưa ra những quy định mà kinh Koran không có.

Ví dụ: Kinh Koran cấm uống rưộu nhưng không có quy định về h́nh phạt c̣n những lời giảng dạy của Mohamet dự định những quy định về h́nh phạt này.

· Nguồn thứ sinh:

- Ijma: Dùng để giải thích cho nguồn cơ bản bao gồm những giải pháp pháp lư cho những t́nh huống mới.

Ví dụ: Ijma quy định phụ nữ không được làm thẩm phán nhưng quy định này không có trong Kinh Koran.

-Qiyâs:Đâqy là phương pháp suy luận tương tự để giải thích pháp luật là kết quả của sự kết hợp giữa ư chí thần thánh và ư chí con người.

Ví dụ: Qiyâm xây dựng: cấm uống rưộu và sử dụng các chất kích thích khác (cồn, ma tuư…).

3.3.5 Hệ thống pháp luật hỗn hợp

Hiện nay trên thế giới có sự giao lưu mạnh mẽ nên nhiều nước có thể học hỏi kinh nghiệm của nhau => hệ thống pháp luật của một nước mang trong ḿnh nhiều hệ thống pháp luật (ưu điểm của nhiều nước).

Ví dụ: Nhật Bản có hệ thống pháp luật là sự giao thoa của các hệ thống pháp luật (Anh - Mỹ, Châu âu lục địa, Đức …).

BÀI 4: HỆ THỐNG PHÁP LUẬT ANH4.1 LỊCH SỬ H̀NH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT ANH (chia làm 5 giai đoạn)

4.1.1 Thời kỳ Anglo – Sacxon (trước khi người Narmande xâm lược)

- Anh đă từng là thuộc địa của La Mă kéo dài khoảng 4 thế kỷ nhưng dường như không có dấu vết ảnh hưởng quan trọng của Luaatj La Mă trong pháp luật Anh.

- Sau khi khi đế quốc La Mă suy tàn, nước Anh chia ra nhiều vương quốc nhỏvà mỗi vùng như thế có luật riêng của ḿnh gọi là luật địa phương, chủ yếu có nguồn gốc từ Đức.

- Vào thế kỷ đó, nước Anh có thể tạm chia thành ba vùng chính với ba hệ thống pháp luật tương đối khác nhau.

+ Luật Wessex ở vùng Tây Nam

+ Luật Mecnan (tại vùng Miđhdns)

+ Luật Nordie chịu ảnh hưởng của luật Đan Mạch (tại phái bắc và phía Đông)

4.1.2 Thời ḱ thứ 2 (từ 1066 - 1485)

Bắt đằu h́nh thành thông luật thay cho luật địa phương (common Law)

- Năm 1066 người Nor mande xâm lược nước Anh và đặt ách thống trị với chính sách xây dựng nhà nước phong kiến có tính tập quyền cao (quyền lập pháp, hành pháp và quyền tư pháp đều tập trung vào trong tay nhà vua cố vấn của nhà vua). Các cố vấn này tạo thành hội đồng hoàng gia và tới thế kỷ 12 hội đồng này đặt chi nhành tại một số cơ quan như Toà án Hoàng gia tại Westminster, thay mặt nhà vua giải quyết một số vấn đề quan trọng.

-Các Toà án hoàng gia được ưu chuộng hơn do t́nh hiện đại, hiệu quả hơn và thẩm phán hoàng gia trở thành thẩm phán lưu động họ đi khắp đất nước để xét xử các vụ việc nhưng vẫn giử chổ ở thường xuyên về mùa đông tại London.

- Khi xét xử lưu động khắp đất nước các thẩm phán hoàng gia làm quen với tập quán khác nhau và mỗi khi gặp nhau tại London họ thường thảo luận với nhau so sánh các điểm mạnh, điểm yếu của chúng. Dần dà, điều này đưa đến kết quả là các thẩm phán hoàng gia ngày càng áp dụng thường xuyên hơn các quy định pháp luật giồng nhau trên khắp đất nước và thế "luật common" ra đời. Sau khi xét xử th́ các Toà àn hoàng gia ra một bản án nhân danh nhà vua => trở thành nguyên tắc tiền lệ càng ngày ảnh hưởng của Toà án hoàng gia càng lớn, số nguyên tắc pháp lư ngày càng nhiều.

4.1.3 Thời kỳ thứ 3 (từ 1485 - 1832)

- Luật công bằng (Equifty law) để giải quyết những vụ việc phát sinh mà pháp luật không điều chỉnh được.

- Sau khi các án lệ của thông luật có thể có các tranh chấp phát sinh do nhà vua giải quyết nhưng nhà vua không giải quyết nổi nên Toà đại pháp h́nh thành thay mặt vua giải quyết các vụ việc phát sinh => dựa vào lẽ công bằng để giải quyết (ư chí chủ quan về lẽ công bằng) => luật công bằng ra đời.

Số lượng vụ việc toà đại pháp ngày nhiều => án lệ ngày càng nhiều và trở thành và nó trở thành những nguyên tắc pháp lư chung.

4.1.4 Thời kỳ thứ 4 (từ 1832 - cuối thế kỷ 19)

=> Là thời ḱ tiến hành cải cách tư pháp ở Anh. Năm 1832, sau khi ra đời luật tổ chức Toà án th́ người ta cho phép dù là toà án đại pháp hay toà án hoàng gia khi giải quyết vụ việc có thể áp dụng án lệ của Toà án hoàng gia hoặc án lệ của toà đại pháp => thống nhất hệ thống pháp luật của Anh.

4.1.5 Thời kỳ thứ 5 (từ thế kỷ XX - nay)

Ra đời h́nh thức pháp luật mới là việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật h́nh thức này chính thức từ 1972 do những biến đổi của xă hội phát sinh về nhiều mối quan hệ mới.

4.2 NGUỒN LUẬT

4.2.1 Án lệ (tiền lệ pháp): là nguồn luật cơ bản, chủ yếu

- Một bản án phải đảm bảo các điều kiện sau:

+ Án lệ phải là cái tồn tại từ trước phù hợp với noọi dung vụ việc phán xét và thẩm phán không phải là người tạo luật mà trên cơ sử án lệ phù hợp trước đó.

+ Tiêu chuẩn về mặt thực tiễn: Một án lệ phát phải đảm bảo tính ổn định và chắc chắn của hệ thống nghĩa là bản án trước đó áp dụng thế nào th́ sau đó áp dụng thế đó => những tiêu chuẩn về mặt nguyên tắc

- Các thành phần của án lệ: 2 phần

+ Phán quyết: Nội dung phần này rất là dài v́ kết quả của quá tŕnh tranh tụng nên phải ghi lại (viện dẫn các bản án trước đó).

+ lập luận: phần chủ yếu của bản án chứa đựng chứng cứ pháp lư và là phần bắt buộc khi bản án trở thành án lệ.

Tuy nhiên, c̣n một phần nữa là phần b́nh luận của thẩm phán nó không phải là phần bắt buộc.

- Các nguyên tắc ghi án lệ:

+ Mỗi Toà án bị buộc phải theo những phán quyết của Toàn án cấp cao hơn trong cùng một hệ thống.

+ Các bản án của Toà án khác hệ thống không có giá trị bắt buộc.

+ Chỉ có những quyết định của thẩm phán dựa trên những chứng cứ pháp lư của một bản án trước đó th́ mới có gia trị bắt buộc cho việc giải quyết vụ án có giá trị sau này.

+ Nếu bản án trước đó không dựa vào án lệ trước th́ không có giá trị hiệu lực.

+Yếu tố thời gian không ảnh hưởng đến hiệu lực của án lệ, án lệ chỉ không có giá trị khi những tuyên bố huỷ hoặc băi bỏ.

- Thẩm quyền ghi chép án lệ ở Anh:

+ Trước đây được tiêbs hành bởi nhiều cá nhân nhất định

+ Năm 1875, ở Anh thành lập hội đồng ghi chép án lệ => ghi chép tóm tắt các bản án và được thông qua th́ mới có giá trị là một án lệ sau này.

4.2.2 Luật thành văn

=> Bao gồm những đạo luật do nghị viện Anh ban hành và các cơ quan nhà nước khác được ban hành trên cơ sở uỷ quyền của nghị viện.

- Ở Anh không có hiến pháp thành văn nhưng có hiến pháp bất thành văn. Hiến pháp bất thành văn ghi nhận các nguyên tắc tổ chức và sử dụng quyền lực ở Anh như chủ quyền quốc gia, quá tŕnh tổ chức sử dụng quyền lực và kiểm soát quyền lự nhà nước được tập hợp trong các quy định nắm vai tṛ ở văn bản quy phạm pháp luật, án lệ.

- Sau 1972 số lượng văn bản pháp luật ngày càng nhiều.

- Ở Anh không có cơ quan bảo hiến.

4.3 CẤU TRÚC CỦA HỆ THỐNG PHÁP LUẬT ANH

4.3.1 Thông luật: có những đặc trưng

- Được h́nh thành bắt đầu từ pháp luật tố tụng

+ Cuối thé kỷ XII Hội đồng hoàng gia thành lập Toà án hoàng gia để nhân danh nhà vua giải quyết các vụ việc phát sinh và tồn tại song song với Toà án địa phương nhưng quyền của Toà án hoàng gia ngày càng mở rộng nên dần thay thế sự tồn tại của Toà án đại phương.

+ Trong thời gian đầu Toà án hoàng gia xét xử lưu động và hàng năm th́ gặp gỡ 1 lần ở London để phân tích, đánh giá, lựa chọn tập quán áp dụng chung cho cả nước Anh.

=> Các nguyên tắc này không được h́nh thành bằng con đường lập pháp mà bằng các phán quyết của Toà án và nguyên tắc tiền lệ pháp được tuân thủ và phất triển rất nhanh.

+ Năm 1966, khi thượng viện tuyên bố ḿnh cũng chịu ràng buộc của những nguyên tắc này th́ vị trí của nó được nâng lên rất nhiều.

+ Ban đầu bộ phận thông luật của nước Anh được coi rất là linh hoạt nhưng về sau nó trở nên cứng nhắc, v́ hai lư do:

v Tuân thủ tuyệt đối các nguyên tắc bất di, bất dịch

v Sự h́nh thành và tồn tại của hệ thống "trác lệnh"

Trác lệnh là lệnh hầu toà (writ)

Ø Toà án xét xử là một đặc quyền (lúc đầu xét xử vụ việc phát sinh của quư tộc) và để được Toà án hoàng gia xét xử th́ nguyên đơn th́ nguyên đơn phải nộp đơn kiện và lệ phí ở hội đồng thư kư của Toà án hoàng gia và hội đồng yêu cầu nguyên đơn đáp ứng đầy đủ yêu cầu về mặt thủ tục.

Ø Khi có trác lệnh nguyên đơn mới được lên tiếng yêu cầu Toà án hoàng gia giải quyết và sau đó Toà án hoàng gia buộc bị đơn phải thực hiện yêu cầu của nguyên đơn theo nội dụng của trác lệnhn => nếu bị đơn không thực hiện mà chống lại th́ bị đơn phải ra hầu toà.

Ø Số lượng trác lệnh ngày càng nhiều trên cơ sở phân nhóm các loại vụ việc và mỗi loại vụ việc th́ có trác lệnh mẫu.

=> pháp luật Anh trở nên cứng nhắc, nặng về h́nh thức

- Vai tṛ của luật tố tụng giải thích tại sao Luật La mă ảnh hưởng ít đến luật Anh

- Việc phân biệt giữa luật công và luật tư đă bị loại bỏ luật công phát triển với nguyên nhân là do Toà án hoàng gia nhân danh nhà vua giải quyết và bảo vệ quyền lực của ḿnh nhà vua.

- Hệ thống thông luật không c̣n phù hợp với những yêu cầu của luật thương mại quốc tế. Ở Anh người ta thành lập các Toà án Thương mại, thành phần của Toà án Thương mại bao gồm: 1 thị trưởng, 1 thương nhân và 1 người nước ngoài.

Tuy nhiên, từ thế kỷ XVIII trở đi luật tập quán được sáp nhập với thông luật, Toà án hoàng gia thay cho Toà án Thương mại.

4.3.2 Luật công bằng

- Khi vụ kiện dân sự bị Toà án hoàng gia từ chối xem xét th́ đương sự được quyền yêu cầu nhà vua giải quyết việc đệ đơn phải được thông qua một vị thư kư của nhà vua (Đại trượng ấn) người Đại trượng ấn là một linh mục. Về sau vụ việc nhiều quá nên nhà vua không giải quyết nổi nên đă giao cho Đại trượng ấn nhưng số lượng ngày càng nhiều => Cuối thế kỷ thứ XV, 1 Toà án đặc biệt được lập ra để giải quyết các vụ việc loại này là Toà Đại pháp (chauesry lourt) hay Toà án luật công bằng (Đại trượng làm quan toà, giải quyết vụ việc dựa vào cảm tính của Đại trượng ấn hoặc của nhà vua).

Từ thế kỷ XVI trở đi những người điều hành và tổ chức Toà Đại pháp là các luật sư, giải quyết các vụ việc th́ dựa theo án lậ của Toà Đại pháp => các nguyên tắc pháp lư của luật công bằng chịu ảnh hưởng của luật tôn giáo, luật Anh cổ.

- Những đặc trưng của luật công bằng

+ Luật công bằng được h́nh thành từ tiền lệ riêng của Toà àn công bằng.

+ Các giải pháp lư của luật công bằng mang tính mềm dẻo và tuỳ ư.

+Thẩm phán của Toà án luật công bằng chỉ can thiệp nếu hoạt động của bị đơn được coi là trái nguyên tắc đồng thời nguyên đơn phải có tư cách đạo đức tốt. Thẩm phán sẻ không đứng ra bảo vệ những người có tư cách đạo đức không tốt.

+ Luật thực chất được coi trọng hơn là các quy địng mang tính thủ tục.

4.4 MỘT SỐ CHẾ ĐỊNG PHÁP LƯ ĐẶC THÙ

4.4.1 Uỷ thác: được áp dụng

- Để bảo vệ lợi ích của người không có năng lực pháp luật

- Để giải quyết mối quan hệ của pháp nhân (phát sinh trong nội bộ pháp nhân)

- Để áp dụng trong trường hợp chia thừa kế theo di chúc

4.4.2 Chế định Estoppl

Chế định đặc của luật công bằng để những người chịu trách nhiệm với lời nói và lời hứa của ḿnh.

4.5 HỆ THỐNG CƠ QUAN TOÀ ÁN ANH

4.5.1 Cấp dưới

Toà án dân sự sơ thẩm cấp 1, Toà án hành chính và h́nh sự cấp 1

4.5.2 Toà cấp trên (cấp tối cao)

a. Cấp sơ thẩm

- Toà dân sự cấp 2 bao gồm: Toà án hoàng gia (Toà hàng hải, Toà thương mại): Toà án luật công bằng (Toà công ty, Toà phá sản và Toà án gia đ́nh).

=> khoảng 1/4 bản án của Toà án dân cấp 2 sự trở thành án lệ

- Toà h́nh sự sơ thẩm cấp 2: Các bản án không trở thành án lệ

b. Cấp phúc thẩm

Xét xử phúc thẩm cho Toà án dân sự sơ thẩm cấp 1 và Toà h́nh sự sơ thẩm cấp 2 (gồm 16, (6 thẩm phán) => 2/4 bản án trở thành án lệ trong cùng hệ thống.

4.5.3 Cấp xét xử tối cao

a. Uỷ ban phúc thẩm thượng nghị viện: Đây là cấp xét xử cao nhất

Hội đồng xét sử gồm 5 thẩm phán theo quan điểm của họ sẻ tạo ra các nguyên tắc pháp lư mới => chức năng: phá án (phá huỷ bản án), (75% bản án của uỷ ban thượng nghị viện trở thành án lệ)

b. Hội đồng cơ mật Hoàng gia Anh

Đây là cơ quan tư vấn chính cho Hoàng gia bao gồm các luật sư uy tín của nước Anh, sử dụng hệ thống pháp luật Anh - Mỹ và khi xem xét, giải quyết vấn đề th́ người ta căn cứ vào luật của Anh và hệ thống pháp luật Anh - Mỹ.

Hosted for free by zIFBoards