View Full Version: PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI, Ư NGHĨA LỊCH S

Đồng Hương QUỲNH LƯU 4 > Thông báo mới nhất của ĐHQL4 > PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI, Ư NGHĨA LỊCH S


Title: PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI, Ư NGHĨA LỊCH S


dungtovan - June 25, 2010 05:57 AM (GMT)
PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI, Ư NGHĨA LỊCH SỬ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CỦA CMT8 – 1945I/ NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI

Nguyên nhân khách quan:

Cách mạng tháng Tám nổ ra trong bối cảnh quốc tế rất thuận lợi: kẻ thù trực tiếp của nhân dân ta là phát xít Nhật đă bị Liên Xô và các lực lượng dân chủ trên thế giới đánh bại. Bọn Nhật ở Đông Dương và tay sai đă tan ră. Đảng ta đă chớp thời cơ đó, phát động toàn dân nổi dậy. Dẫn đến Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi nhanh chóng.Nguyên nhân chủ quan:

Cách Mạng Tháng Tám là kết quả tổng hợp 15 năm đấu tranh anh dũng của dân tộc ta dưới sự lănh đạo của Đảng, trải qua ba cao trào cách mạng sôi nổi, rộng lớn, đó là: Cao trào 1930 – 1931, Cao trào 1936 – 1939 và Cao trào vận động giải phóng dân tộc 1939 – 1945. Quần chúng cách mạng đă được Đảng tổ chức, lănh đạo và rèn luyện bằng thực tiễn đấu tranh đă trở thành lực lượng chính trị hùng hậu, có lực lượng vũ trang nhân dân làm ṇng cốt.

Cách Mạng Tháng Tám thành công là do Đảng ta đă chuẩn bị được lực lượng to lớn của toàn dân đoàn kết trong Mặt trận Việt Minh, dựa trên cơ sở liên minh công nông, dưới sự lănh đạo của Đảng.

Trong cách mạng tháng Tám, Đảng ta đă đề ra đường lối cách mạng đúng đắn, dày dạn kinh nghiệm đấu tranh, nắm đúng thời cơ và chỉ đạo kiên quyết, khôn khéo tạo nên sức mạnh tổng hợp áp đảo kẻ thù.

Sự lănh đạo của Đảng là nhân tố chủ yếu nhất, quyết định thắng lợi của cách mạng tháng Tám 1945.II/ Ư NGHĨA LỊCH SỬ

Đối với dân tộc ta:

Cách Mạng Tháng Tám đă phát huy truyền thống bất khuất, quật cường của dân tộc ta, đập tan ách thống trị của thực dân Pháp trong 87 năm, đập đổ ách phát xít Nhật trong 5 năm, lật nhào chế độ phong kiến mấy ngh́n năm, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng ḥa, Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Từ kiếp nô lệ mất độc lập tự do, nhân dân Việt Nam đứng lên làm chủ vận mệnh của ḿnh. Đảng ta từ một Đảng hoạt động không hợp pháp trở thành một Đảng lănh đạo chính quyền trong cả nước. Đây là cuộc đổi đời của nhân dân ta trong lịch sử.

Cách Mạng Tháng Tám là một bước phát triển nhảy vọt của lịch sử dân tộc Việt Nam , đưa dân tộc ta vào một kỷ nguyên mới: kỷ nguyên độc lập tự do tiến lên chủ nghĩa xă hội.Đối với quốc tế:

Đây là thắng lợi của chủ nghĩa Mác – Lênin ở một nước thuộc địa nửa phong kiến.

Thắng lợi của Cách Mạng Tháng Tám đă chọc thủng khâu yếu nhất trong hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, mở ra thời kỳ sụp đổ của chủ nghĩa thực dân trên phạm vi thế giới.

Thắng lợi của Cách Mạng Tháng Tám cổ vũ nhân dân Lào, Campuchia và cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc phát triển. Thắng lợi của Cách Mạng Tháng Tám đă thể hiện sự đóng góp một phần xương máu của nhân dân Việt Nam vào cuộc chiến đấu đánh thắng chủ nghĩa phát xít trên thế giới.* Đánh giá ư nghĩa lịch sử của Cách Mạng Tháng Tám năm 1945, trong Báo cáo chính trị tŕnh bày tại Đại hội II của Đảng (02/1951), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết:

“Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đă lănh đạo cách mạng thành công, đă nắm chính quyền toàn quốc”.

(Hồ Chí Minh: Toàn tập, T.6, Nxb CTQG, Hà Nội 2000, Tr. 159)

III/ BÀI HỌC KINH NGHIỆMBài học hàng đầu quyết định tư duy chính trị của Đảng là: không ngừng phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, vận dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta để phát triển và tổ chức đường lối cách mạng, mạnh dạn điều chỉnh chiến lược (kiên quyết đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu), thay đổi chủ trương phù hợp t́nh thế, kịp thời nắm bắt được sự biến đổi của thời cuộc để lănh đạo quần chúng tiến hành Tổng khởi nghĩa thắng lợi.

Cách Mạng Tháng Tám thành công để lại cho Đảng và nhân dân Việt Nam nhiều bài học quư báu, góp phần làm phong phú thêm kho tàng lư luận về cách mạng giải phóng dân tộc và khởi nghĩa dân tộc. Những bài học kinh nghiệm chính là:Một là: Giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc, kết hợp đúng đắn hai nhiệm vụ chống đế quốc và chống phong kiến.

Hai nhiệm vụ này có quan hệ mật thiết với nhau, nhưng nhiệm vụ chống đế quốc là chủ yếu nhất, nhiệm vụ chống phong kiến phải phục tùng nhiệm vụ ấy “tất cả mọi vấn đề của cách mạng, vấn đề điền địa cũng phải nhằm vào cái mục đích ấy mà giải quyết”. Nhờ đó mà Đảng đă tổ chức được lực lượng chính trị to lớn mà ṇng cốt là khối liên minh công nông để thực hiện yêu cầu cấp bách của cách mạng là giải phóng dân tộc, giành độc lập cho dân tộc. Sự chuyển hướng đúng đắn, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, góp phần quyết định thắng lợi của Cách Mạng Tháng Tám năm 1945.Hai là: Toàn dân nổi dậy trên nền tảng khối liên minh công – nông.

Cách mạng Tháng Tám thắng lợi là nhờ cuộc đấu tranh yêu nước anh hùng của hơn 20 triệu người Việt Nam . Nhưng cuộc nổi dậy của toàn dân chỉ có thể thực hiện được khi có đạo quân chủ lực là giai cấp công nhân và giai cấp nông dân dưới sự lănh đạo của Đảng. Đạo quân chủ lực này được xây dựng, củng cố qua ba cao trào cách mạng và lớn mạnh vượt bậc trong tổng khởi nghĩa. Dựa trên đạo quân chủ lực làm nền tảng. Đảng đă xây dựng được khối đại đoàn kết dân tộc, động viên toàn dân tổng khởi nghĩa thắng lợi.Ba là: Lợi dụng mâu thuẫn trong hàng ngũ kẻ thù.

Đảng ta đă lợi dụng được mâu thuẫn giữa chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa đế quốc phátxít, mâu thuẫn giữa chủ nghĩa đế quốc và một bộ phận thế lực địa chủ phong kiến, mâu thuẫn trong hàng ngũ ngụy quyền tay sai của Pháp và của Nhật, cô lập cao độ kẻ thù chính là bọn đế quốc phátxít và bọn tay sai phản động; tranh thủ hoặc trung lập những phần tử lừng chừng. Như vậy, Cách mạng Tháng Tám mới giành được thắng lợi nhanh gọn, ít đổ máu.Bốn là: Kiên quyết dùng bạo lực cách mạng và biết sử dụng bạo lực cách mạng một cách thích hợp để đập tan bộ máy nhà nước cũ, lập ra bộ máy nhà nước của nhân dân.

Trong Cách mạng Tháng Tám, bạo lực cách mạng là sự kết hợp chặt chẽ giữa lực lượng chính trị với lực lượng vũ trang, kết hợp nổi dậy của quần chúng với tiến công của lực lượng vũ trang cách mạng ở cả nông thôn và thành thị đập tan bộ máy nhà nước của giai cấp thống trị, lập ra bộ máy nhà nước của nhân dân.Năm là: Nắm vững nghệ thuật khởi nghĩa, nghệ thuật chọn đúng thời cơ.

Đảng ta coi khởi nghĩa là một nghệ thuật, vừa vận dụng nguyên lư của chủ nghĩa Mác - Lênin và kinh nghiệm của cách mạng thế giới, vừa tổng kết những kinh nghiệm các cuộc khởi nghĩa ở nước ta.

Cách mạng Tháng Tám thắng lợi chứng tỏ Đảng đă chọn đúng thời cơ. Đó là lúc bọn cầm quyền phátxít ở Đông Dương hoang mang đến cực độ sau khi Nhật đầu hàng; nhân dân ta không thể sống nghèo khổ như trước được nữa (khi hơn hai triệu người đă bị chết đói...). Đảng đă chuẩn bị sẵn sàng các mặt chủ trương, lực lượng và cao trào chống Nhật, cứu nước làm điều kiện chủ quan cho tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.Sáu là: Xây dựng một Đảng Mác - Lênin đủ sức lănh đạo tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

Đảng đă biết vận dụng sáng tạo nguyên lư của chủ nghĩa Mác – Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của nước ta, kịp thời tổng kết kinh nghiệm thực tiễn của cách mạng.

Đảng ta rất coi trọng việc quán triệt đường lối chiến lược và sách lược, không ngừng đấu tranh khắc phục những khuynh hướng lệch lạc. Đảng chăm lo công tác tổ chức, giáo dục rèn luyện cán bộ, Đảng viên về mọi mặt nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
Hosted for free by zIFBoards