View Full Version: V/v Học phần tiên quyết

HCMUS - TH2008 > Thông báo của Lớp !! > V/v Học phần tiên quyết


Title: V/v Học phần tiên quyết
Description: Thầy Việt giải đáp


nluthy - October 26, 2009 11:43 AM (GMT)
Hiện nay trong lớp ḿnh có nhiều bạn thắc mắc không đạt các môn học phần học trước th́ có được thi các môn trong HK này không. Thy đă mail hỏi thầy Việt (GV môn CTDL&GT) và đă được thầy giải đáp. Sau đây là nội dung e-mail:

Hỏi: Trong lớp hiện có nhiều bạn chưa hiểu về Học phần tiên quyết cho lắm, em t́m hiểu và biết đó là học phần bắt buộc học trước và thi đậu th́ mới được học những học phần tiếp theo. Trong danh sách Học phần tiên quyết và học phần đề nghị học trước download từ web khoa, các môn chúng em học trong học kỳ này đều yêu cầu đậu các học phần của học kỳ 1 năm nhất, chẳng hạn CTDL&GT có yêu cầu đậu Nhập môn lập tŕnh, vậy nếu 1 SV rớt NMLT th́ có được học và thi CLDL&GT không ạ?
Em có tham khảo ư kiến của các anh chị năm trên, các anh chị ấy nói rằng chúng em c̣n học Học phần giai đoạn cơ bản, chưa được tự chọn nên không bị áp dụng quy tắc đó. Em không biết năm nay có thay đổi ǵ không? Mong thầy giúp chúng em!

Đáp: Hiện giờ Khoa và Trường đang chuyển sang qui chế đào tạo tín chỉ. Các đề cương mới được cập nhật bây giờ đang từng bước xây dựng theo cơ chế này nên có phần ràng buộc của từng môn học nên có các mục học phần tiên quyết, học phần đề nghị học trước... Ư nghĩa của những học phần này đúng là theo em hiểu. Tuy nhiên do qui chế đang được triển khai từng bước nên hiện giờ các qui định vẫn chưa được áp dụng triệt để. Các em đă đăng kư được (hoặc được xếp) vào môn học này th́ có nghĩa là em có thể học và thi môn này.
Chúc vui.

Các bạn yên tâm tập trung học và thi tốt nha! :)

turbo_C - October 26, 2009 01:23 PM (GMT)
may wa! dc học ùi...nhưng vẫn rớt...hjhj :P

bpt0812603 - October 26, 2009 03:15 PM (GMT)
vậy th́ các bạn cố gắng lên nhé "không có việc ǵ khó" ....chúc các bạn thành công
Hosted for free by zIFBoards